C++代码转换转成C#的

.Net技术 码拜 7年前 (2014-12-13) 1804次浏览 0个评论

static uint8_t CRC8_TAB[256]   = {   0x00, 。。。。。。, 0x35  };

uint8_t Com_CalCrc8FromTab(uint8_t * pucBuf, uint16_t uwNum)
{
uint8_t ucCrc8   = 0;
uint8_t *pucTemp = pucBuf;

for (; uwNum > 0; uwNum–)
{
ucCrc8 = CRC8_TAB[(*pucTemp)^ucCrc8];
pucTemp++;
}

return (ucCrc8);
}


CodeBye 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明C++代码转换转成C#的
喜欢 (0)
[1034331897@qq.com]
分享 (0)

文章评论已关闭!