c语言 输入一串字符将最长的单词输出,用函数写

C语言 码拜 8年前 (2016-04-20) 1389次浏览
#include<stdio.h>
int main()
{
int zifu(char c);
int tnij(char s[]);
char str[100];
printf(“请输入一串字符”);
gets(str);
zifu(str);
return 0;
}
int zifu(char c)
{
if((c>=”a”&&c<=”z”)||(c>=”A”&&c<=”Z”))
return (1);
else
return (0);
}
int tonji(char s[])
{
int i,flag=1,point,place=0,length=0,len=0;

for(i=0;s[i]!=”\0″;i++)
{
if(s[i]!=” “)
{ if(flag)
{
point=i;flag=0;
}
else
len++;
}
else
{
flag=1;
if(len>length)
{
length=len;
place=point;
len=0;
}
}
}
for(i=place;s[i]!=” “;i++)
printf(“%c”,s[i]);
}
都已经写蒙了   帮本人看看吧  怎么该

解决方案

60

参考:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{ 
	int tonji(char s[]);
	char str[100];
	printf("请输入一串字符");
	gets(str);
	tonji(str);
	return 0;
}
int tonji(char s[])
{
	int i,flag=1,point,place=0,length=0,len=0;
	strcat(s, " ");
	for(i=0;s[i]!="\0";i++)
	{
		if(s[i]!=" ")
		{ 
			if(flag)
			{
				point=i;flag=0;  
			}
			else
				len++;       
		}
		else
		{
			flag=1;
			if(len>length)        
			{
				length=len;
				place=point;     
				len=0;    
			}
		}
	}
	for(i=place;s[i]!=" ";i++)
		printf("%c",s[i]);
	return 0;
}

5

版主果然速度c语言 输入一串字符将最长的单词输出,用函数写

5

zifu 函数需要的参数是char,但你提供的是字符数组

CodeBye 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明c语言 输入一串字符将最长的单词输出,用函数写
喜欢 (0)
[1034331897@qq.com]
分享 (0)