C#数组输出怎么换行

.Net技术 码拜 4年前 (2016-05-31) 236次浏览
Controller代码

 Model.T_MessageComments[] list = userBLL.XianShiPL(messid);
            foreach (var item in list)
            {
                
                ViewBag.md = ViewBag.md +" "+ item.Msg ;
            }

cshtml代码

 <div class="replay">
                    <a href="#" class="userlogin"></a>
                        @ViewBag.md
                </div>

ViewBag.md 里面已经有五条数据  显示的时候 全部排到一行了  怎么把每一条数据分开显示?
现在显示是这样的:1111111111 22222222222 3333333333333  44444444 555555555
怎么做成这样显示:
1111111111
22222222222
3333333333333
谢谢

解决方案

1

不知道,本人过来混分的~//console.writeline(“”);

99

ViewBag.md = ViewBag.md +” <br>“+ item.Msg ;

CodeBye 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明C#数组输出怎么换行
喜欢 (0)
[1034331897@qq.com]
分享 (0)