C#中,子类怎么初始化父类的readonly属性

.Net技术 码拜 7年前 (2014-12-27) 991次浏览 0个评论

class A
{
public readonly int _X;
public A()
{
_X=3;
}
}

class B:A
{
public B()
{
//Init _X?
}
}


CodeBye 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明C#中,子类怎么初始化父类的readonly属性
喜欢 (0)
[1034331897@qq.com]
分享 (0)

文章评论已关闭!