mysql的去重问题

MySql 码拜 7年前 (2015-11-13) 498次浏览
现在有一张表 例如A,现在表里面有这样的数据
A

ID   NAME     SEX     IC
1     张三                    320
2                    男        320
3                               320
本人怎么样通过一条sql语句来获取到下面的结果
张三  男   320
解决方案:40分
是这样吗:

select IC,
       max(NAME) as NAME,
	   max(SEX) as SEX
from A
group by IC

CodeBye 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明mysql的去重问题
喜欢 (0)
[1034331897@qq.com]
分享 (0)