Mysql Query Cache问题

MySql 码拜 6年前 (2016-02-13) 432次浏览
下面这种情况,使用Qc合适吗?谢谢!
Mysql Query Cache问题
Mysql Query Cache问题
Mysql Query Cache问题
解决方案

20

从状态变量里看,似乎不容易看出来,你查一下 系统中总的select语句的数量把:
mysql> show status like “%com_select%”;
+–+–+
| Variable_name | Value |
+–+–+
| Com_select    | 2     |
+–+–+
1 row in set (0.60 sec)
然后,把qcache_hits 的值 除以 这个com-select的值,就能算出命中率了,假如命中率比较低,建议不要用这个查询缓存。

CodeBye 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明Mysql Query Cache问题
喜欢 (0)
[1034331897@qq.com]
分享 (0)