TryAction(() => {}) 这种写法 做什么用的

.Net技术 码拜 5年前 (2016-05-31) 403次浏览
protected virtual void aSave_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string pkey = Request.QueryString["id"];
            TryAction(() =>
            {
                entity = FormHelper.TransformWebFrom(this.Form);
                if (Request.QueryString["id"] == null)
                {
                    pkey = Save();
                    WriteOperateRecords(0, pkey);
                }
                else
                {
                    Modify();
                    WriteOperateRecords(1, pkey);
                }
                if (pkey != "-100")
                {
                    RefreshPage(pkey);
                }
                //else
                //{
                //    return false;
                //}
            });
        }

TryAction(() => { 。})  这种写法 有什么用。
能否相似是 try(){} catch{} 一样 不用管他,专注与 { 。}里面的内容就好了。

解决方案

5

TryAction是个方法,他的参数是个委托类型而已,具体干嘛的,本人看函数即可

2

Action委托而已……
看下委托的相关资料,你可以认为() => { 。}就是一个方法

2

匿名方法,也就是不用单独建一个方法了,{}里的内容就是方法体!

1

匿名委托, 相当于
TryAction = delegate{
// 方法体
};

TryAction(new Action(()=>{
// 方法体
}));

10

你这代码贴出来不就明白了,里面就是封装了try过程,所以你原帖中理解无误

CodeBye 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明TryAction(() => {}) 这种写法 做什么用的
喜欢 (0)
[1034331897@qq.com]
分享 (0)